طراحی تقویم رومیزی شرکت هف

طراحی تقویم رومیزی شرکت هف

طراحی تقویم رومیزی شرکت هف

تقویم های رومیزی که بطور گسترده ای در ادارات و سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرند برای شرکت هایی که طرف قرارداد سازمان ها می باشند می تواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی مناسب مدنظر قرار بگیرد.

البته نحوه ی طراحی این تقویم های رومیزی تبلیغاتی برای افزایش کارایی و اثربخشی این هدایای رایگان بسیار مهم و ضروری می باشد.

برای طراحی درست تقویم های رومیزی شما نیاز به تعیین مواردی می باشید.

یکی از این موارد مبحث اندازه می باشد. همانگونه که از اسم تقویم های رومیزی مشخص است، این تقویم ها می بایست در اندازه های کوچک طراحی گردند.

البته اندازه ی بسیار کوچک سبب می گردد تقویم رومیزی از حالت اداری به تقویم های جیبی تبدیل شود که این امر یعنی شکست طرح تبلیغاتی شرکت شما.

پس تعیین ابعاد مناسب برای تقویم های رومیزی امری ضروری است.

کانون تبلیغاتی نارستان چاپ تقویم های رومیزی شرکت گرین را بر عهده گرفته و کار جذاب و بی نظیری را با توجه به سلایق آن مجموعه محترم تحویل نمود.