طراحی و چاپ کتاب تغذیه کودک شش تا دوازده ماهه

طراحی و چاپ کتاب تغذیه کودک شش تا دوازده ماهه

طراحی و چاپ کتاب کودک

طراحی و چاپ کتاب کودک :

در طراحی و گرافیک و آماده سازی انواع کتاب، مجلات و نشریات اولین چیزی که مورد توجه واقع می شود متن و تصویر می باشد.

القاء این تفاوت برای مخاطب هنگامی که یک طراح اطلاعات دسته بندی شده را در چیدمان صفحات خود بکارگیری کرده تا گویاتر و جذاب تر باشد.

در مقایسه با این که فردی بی اطلاع همان مجموعه را در صفحه آرایی قرار داده مهم است!

صفحه آرایی با در نظر گرفتن فضای موجود با این این هدف صورت می پذیرد که ما اطلاعات را به بهترین شکل و زبان ساده به مخاطبین خود انتقال دهیم تا به مرحله چاپ کتاب برسد.

در این تعریف انواع عکس، طرح، جدول و شکل به‌عنوان تصویر و تمام کلمات و حروف به‌عنوان متن منظور شده‌اند.

ساخت یک ماکت از کار قبل از هر اقدامی کمک شایانی به صفحه آرایی بهتر و چیدمان حروف و عکس ها در جای خود می کند.

طراحی و چاپ کتاب تغذیه کودک شش تا دوازده ماهه

توجه به این نکته که اصول طراحی و صفحه آرایی مجله با کتاب، کاتالوگ با بروشور، نشریه با روزنامه و بالعکس متفاوت است ضروریست؛

پس در نتیجه توجه به شخصیت و ماهیت کار باید مورد توجه قرار بگیرد.

بنابراین صرفاً فراهم آوردن یک مجموعه از متن، تصویر، جدول و . . . که مخاطب را برای درک بهتر اطلاعات به دردسر بیاندازد یا باعث انگیزش در او نشود، صفحه‌آرایی نیست.